อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 19 7 36.84
อำเภอ02 29 29 100.00
อำเภอ03 160 160 100.00
อำเภอ04 51 40 78.43
อำเภอ05 39 32 82.05
อำเภอ06 193 127 65.80
อำเภอ07 16 14 87.50
อำเภอ08 128 14 10.94
อำเภอ09 34 10 29.41
อำเภอ10 47 7 14.89
อำเภอ11 6 3 50.00
รวม 722 443 61.36
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 9 6 4 19 3 3 1 7 36.84%
02_บางคล้า 10 13 6 29 10 13 6 29 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 144 12 4 160 144 12 4 160 100.00%
04_บางปะกง 30 7 14 51 21 6 13 40 78.43%
05_บ้านโพธิ์ 27 5 7 39 23 2 7 32 82.05%
06_พนมสารคาม 106 11 76 193 75 5 47 127 65.80%
07_ราชสาส์น 8 2 6 16 7 1 6 14 87.50%
08_สนามชัยเขต 85 23 20 128 11 2 1 14 10.94%
09_แปลงยาว 27 3 4 34 7 1 2 10 29.41%
10_ท่าตะเกียบ 34 7 6 47 7 0 0 7 14.89%
11_คลองเขื่อน 5 1 0 6 3 0 0 3 50.00%
รวม 485 90 147 722 311 45 87 443 61.36 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก476
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)74
3หลังผ่าตัด28
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)28
5Palliative Care19
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)17
7อื่นๆ12
8COPD10
9Long Term Care9
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)8

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :12-12-2018 16:21:42