อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 19 3 15.79
อำเภอ02 29 4 13.79
อำเภอ03 162 97 59.88
อำเภอ04 53 26 49.06
อำเภอ05 39 13 33.33
อำเภอ06 193 80 41.45
อำเภอ07 18 6 33.33
อำเภอ08 126 4 3.17
อำเภอ09 34 8 23.53
อำเภอ10 48 7 14.58
อำเภอ11 6 3 50.00
รวม 727 251 34.53
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 9 6 4 19 1 2 0 3 15.79%
02_บางคล้า 10 13 6 29 1 2 1 4 13.79%
03_บางน้ำเปรี้ยว 147 11 4 162 89 4 4 97 59.88%
04_บางปะกง 30 9 14 53 12 4 10 26 49.06%
05_บ้านโพธิ์ 27 5 7 39 10 0 3 13 33.33%
06_พนมสารคาม 106 11 76 193 47 3 30 80 41.45%
07_ราชสาส์น 10 2 6 18 2 1 3 6 33.33%
08_สนามชัยเขต 83 23 20 126 3 1 0 4 3.17%
09_แปลงยาว 27 3 4 34 5 1 2 8 23.53%
10_ท่าตะเกียบ 35 7 6 48 7 0 0 7 14.58%
11_คลองเขื่อน 5 1 0 6 3 0 0 3 50.00%
รวม 489 91 147 727 180 18 53 251 34.53 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก476
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)74
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)30
4หลังผ่าตัด28
5Palliative Care20
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)17
7อื่นๆ12
8COPD10
9Long Term Care9
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)8

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :15-10-2018 16:57:03