อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 19 14 73.68
อำเภอ02 8 8 100.00
อำเภอ03 108 108 100.00
อำเภอ04 37 33 89.19
อำเภอ05 55 52 94.55
อำเภอ06 177 145 81.92
อำเภอ07 10 9 90.00
อำเภอ08 75 13 17.33
อำเภอ09 85 40 47.06
อำเภอ10 40 26 65.00
อำเภอ11 0 0 0.00
รวม 614 448 72.96
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 8 5 6 19 7 2 5 14 73.68%
02_บางคล้า 2 1 5 8 2 1 5 8 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 96 7 5 108 96 7 5 108 100.00%
04_บางปะกง 17 9 11 37 15 7 11 33 89.19%
05_บ้านโพธิ์ 37 8 10 55 35 7 10 52 94.55%
06_พนมสารคาม 98 19 60 177 78 17 50 145 81.92%
07_ราชสาส์น 7 1 2 10 6 1 2 9 90.00%
08_สนามชัยเขต 54 8 13 75 8 1 4 13 17.33%
09_แปลงยาว 76 3 6 85 32 3 5 40 47.06%
10_ท่าตะเกียบ 33 4 3 40 22 1 3 26 65.00%
11_คลองเขื่อน 0 0 0 0 0.00%
รวม 428 65 121 614 301 47 100 448 72.96 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก415
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)55
3Palliative Care27
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)23
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)22
6Asthma9
7COPD9
8เด็ก7
9วัณโรค6
10CAPD (ล้างไตฯ)6

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :15-02-2019 21:14:30