อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 20 11 55.00
อำเภอ02 8 8 100.00
อำเภอ03 108 108 100.00
อำเภอ04 41 31 75.61
อำเภอ05 55 44 80.00
อำเภอ06 177 137 77.40
อำเภอ07 10 6 60.00
อำเภอ08 75 13 17.33
อำเภอ09 87 37 42.53
อำเภอ10 40 20 50.00
อำเภอ11 0 0 0.00
รวม 621 415 66.83
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 10 5 5 20 6 1 4 11 55.00%
02_บางคล้า 2 1 5 8 2 1 5 8 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 96 7 5 108 96 7 5 108 100.00%
04_บางปะกง 19 11 11 41 12 8 11 31 75.61%
05_บ้านโพธิ์ 37 8 10 55 28 7 9 44 80.00%
06_พนมสารคาม 98 18 61 177 74 15 48 137 77.40%
07_ราชสาส์น 7 1 2 10 4 1 1 6 60.00%
08_สนามชัยเขต 54 8 13 75 8 1 4 13 17.33%
09_แปลงยาว 78 3 6 87 28 3 6 37 42.53%
10_ท่าตะเกียบ 33 4 3 40 16 1 3 20 50.00%
11_คลองเขื่อน 0 0 0 0 0.00%
รวม 434 66 121 621 274 45 96 415 66.83 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก415
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)56
3Palliative Care28
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)25
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)23
6COPD11
7Asthma9
8เด็ก7
9วัณโรค6
10CAPD (ล้างไตฯ)6

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :22-11-2018 10:43:12