อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 19 17 89.47
อำเภอ02 8 8 100.00
อำเภอ03 108 108 100.00
อำเภอ04 35 33 94.29
อำเภอ05 55 52 94.55
อำเภอ06 177 172 97.18
อำเภอ07 10 10 100.00
อำเภอ08 75 18 24.00
อำเภอ09 84 50 59.52
อำเภอ10 40 33 82.50
อำเภอ11 0 0 0.00
รวม 611 501 82.00
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 8 5 6 19 7 4 6 17 89.47%
02_บางคล้า 2 1 5 8 2 1 5 8 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 96 7 5 108 96 7 5 108 100.00%
04_บางปะกง 16 8 11 35 15 7 11 33 94.29%
05_บ้านโพธิ์ 37 8 10 55 35 7 10 52 94.55%
06_พนมสารคาม 98 19 60 177 96 18 58 172 97.18%
07_ราชสาส์น 7 1 2 10 7 1 2 10 100.00%
08_สนามชัยเขต 54 8 13 75 11 2 5 18 24.00%
09_แปลงยาว 75 3 6 84 41 3 6 50 59.52%
10_ท่าตะเกียบ 33 4 3 40 27 3 3 33 82.50%
11_คลองเขื่อน 0 0 0 0 0.00%
รวม 426 64 121 611 337 53 111 501 82.00 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก414
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)55
3Palliative Care27
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)22
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)21
6Asthma9
7มะเร็ง7
8COPD7
9เด็ก7
10วัณโรค6

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :17-06-2019 10:52:59