อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 20 6 30.00
อำเภอ02 8 5 62.50
อำเภอ03 108 81 75.00
อำเภอ04 41 27 65.85
อำเภอ05 55 13 23.64
อำเภอ06 177 92 51.98
อำเภอ07 10 6 60.00
อำเภอ08 75 6 8.00
อำเภอ09 87 27 31.03
อำเภอ10 40 17 42.50
อำเภอ11 0 0 0.00
รวม 621 280 45.09
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 10 5 5 20 3 0 3 6 30.00%
02_บางคล้า 2 1 5 8 1 1 3 5 62.50%
03_บางน้ำเปรี้ยว 96 7 5 108 74 4 3 81 75.00%
04_บางปะกง 19 12 10 41 9 8 10 27 65.85%
05_บ้านโพธิ์ 37 8 10 55 6 5 2 13 23.64%
06_พนมสารคาม 98 18 61 177 50 5 37 92 51.98%
07_ราชสาส์น 7 1 2 10 4 1 1 6 60.00%
08_สนามชัยเขต 54 8 13 75 3 1 2 6 8.00%
09_แปลงยาว 78 3 6 87 19 3 5 27 31.03%
10_ท่าตะเกียบ 33 4 3 40 15 0 2 17 42.50%
11_คลองเขื่อน 0 0 0 0 0.00%
รวม 434 67 120 621 184 28 68 280 45.09 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก415
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)56
3Palliative Care28
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)25
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)23
6COPD11
7Asthma9
8เด็ก7
9วัณโรค6
10CAPD (ล้างไตฯ)6

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :23-09-2018 12:11:39