อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 36 29 80.56
อำเภอ02 22 22 100.00
อำเภอ03 105 105 100.00
อำเภอ04 21 17 80.95
อำเภอ05 26 23 88.46
อำเภอ06 174 132 75.86
อำเภอ07 30 23 76.67
อำเภอ08 91 27 29.67
อำเภอ09 51 28 54.90
อำเภอ10 43 26 60.47
อำเภอ11 4 2 50.00
รวม 603 434 71.97
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 20 12 4 36 14 12 3 29 80.56%
02_บางคล้า 12 7 3 22 12 7 3 22 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 97 3 5 105 97 3 5 105 100.00%
04_บางปะกง 12 4 5 21 10 2 5 17 80.95%
05_บ้านโพธิ์ 15 4 7 26 13 3 7 23 88.46%
06_พนมสารคาม 128 16 30 174 95 14 23 132 75.86%
07_ราชสาส์น 18 5 7 30 15 1 7 23 76.67%
08_สนามชัยเขต 66 15 10 91 21 3 3 27 29.67%
09_แปลงยาว 45 4 2 51 24 2 2 28 54.90%
10_ท่าตะเกียบ 38 4 1 43 21 4 1 26 60.47%
11_คลองเขื่อน 3 1 0 4 2 0 0 2 50.00%
รวม 454 75 74 603 324 51 59 434 71.97 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก402
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)61
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)24
4หลังผ่าตัด22
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)22
6มะเร็ง13
7Palliative Care12
8วัณโรค8
9อื่นๆ8
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)8

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :22-11-2018 10:34:52