อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 37 15 40.54
อำเภอ02 21 16 76.19
อำเภอ03 108 54 50.00
อำเภอ04 21 15 71.43
อำเภอ05 26 11 42.31
อำเภอ06 221 98 44.34
อำเภอ07 19 9 47.37
อำเภอ08 89 21 23.60
อำเภอ09 40 15 37.50
อำเภอ10 42 3 7.14
อำเภอ11 4 2 50.00
รวม 628 259 41.24
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 22 11 4 37 7 6 2 15 40.54%
02_บางคล้า 11 7 3 21 9 6 1 16 76.19%
03_บางน้ำเปรี้ยว 100 3 5 108 48 2 4 54 50.00%
04_บางปะกง 12 4 5 21 8 2 5 15 71.43%
05_บ้านโพธิ์ 15 4 7 26 7 0 4 11 42.31%
06_พนมสารคาม 162 21 38 221 71 10 17 98 44.34%
07_ราชสาส์น 9 5 5 19 6 0 3 9 47.37%
08_สนามชัยเขต 65 15 9 89 15 3 3 21 23.60%
09_แปลงยาว 33 4 3 40 12 2 1 15 37.50%
10_ท่าตะเกียบ 33 7 2 42 2 1 0 3 7.14%
11_คลองเขื่อน 3 1 0 4 2 0 0 2 50.00%
รวม 465 82 81 628 187 32 40 259 41.24 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก408
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)65
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)25
4หลังผ่าตัด24
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)21
6มะเร็ง13
7Palliative Care12
8วัณโรค9
9อื่นๆ8
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)8

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :18-07-2018 00:29:11