อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 94 53 56.38
อำเภอ02 20 9 45.00
อำเภอ03 131 92 70.23
อำเภอ04 54 31 57.41
อำเภอ05 34 16 47.06
อำเภอ06 199 104 52.26
อำเภอ07 13 12 92.31
อำเภอ08 82 28 34.15
อำเภอ09 66 34 51.52
อำเภอ10 41 18 43.90
อำเภอ11 8 4 50.00
รวม 742 401 54.04
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 59 24 11 94 34 13 6 53 56.38%
02_บางคล้า 12 5 3 20 5 3 1 9 45.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 119 7 5 131 80 7 5 92 70.23%
04_บางปะกง 32 7 15 54 14 3 14 31 57.41%
05_บ้านโพธิ์ 24 4 6 34 13 1 2 16 47.06%
06_พนมสารคาม 137 21 41 199 74 10 20 104 52.26%
07_ราชสาส์น 9 1 3 13 8 1 3 12 92.31%
08_สนามชัยเขต 63 2 17 82 22 0 6 28 34.15%
09_แปลงยาว 56 7 3 66 31 1 2 34 51.52%
10_ท่าตะเกียบ 36 0 5 41 15 0 3 18 43.90%
11_คลองเขื่อน 6 0 2 8 3 0 1 4 50.00%
รวม 553 78 111 742 299 39 63 401 54.04 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก408
2CAPD (ล้างไตฯ)78
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)76
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)27
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)23
6Palliative Care20
7วัณโรค19
8อื่นๆ12
9COPD12
10มะเร็ง11

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :23-06-2018 05:48:49