อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 94 69 73.40
อำเภอ02 21 20 95.24
อำเภอ03 129 129 100.00
อำเภอ04 51 40 78.43
อำเภอ05 34 20 58.82
อำเภอ06 175 137 78.29
อำเภอ07 16 14 87.50
อำเภอ08 88 40 45.45
อำเภอ09 70 39 55.71
อำเภอ10 43 25 58.14
อำเภอ11 8 5 62.50
รวม 729 538 73.80
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 59 24 11 94 45 15 9 69 73.40%
02_บางคล้า 12 6 3 21 12 5 3 20 95.24%
03_บางน้ำเปรี้ยว 118 7 4 129 118 7 4 129 100.00%
04_บางปะกง 29 6 16 51 21 3 16 40 78.43%
05_บ้านโพธิ์ 24 4 6 34 13 2 5 20 58.82%
06_พนมสารคาม 121 15 39 175 99 11 27 137 78.29%
07_ราชสาส์น 12 1 3 16 10 1 3 14 87.50%
08_สนามชัยเขต 69 2 17 88 33 0 7 40 45.45%
09_แปลงยาว 61 6 3 70 35 1 3 39 55.71%
10_ท่าตะเกียบ 38 0 5 43 20 0 5 25 58.14%
11_คลองเขื่อน 6 0 2 8 4 0 1 5 62.50%
รวม 549 71 109 729 410 45 83 538 73.80 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก405
2CAPD (ล้างไตฯ)75
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)74
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)26
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)23
6Palliative Care19
7วัณโรค18
8COPD12
9อื่นๆ11
10มะเร็ง10

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :15-08-2018 03:36:26