อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 94 78 82.98
อำเภอ02 21 21 100.00
อำเภอ03 129 129 100.00
อำเภอ04 50 49 98.00
อำเภอ05 34 32 94.12
อำเภอ06 175 145 82.86
อำเภอ07 16 15 93.75
อำเภอ08 88 46 52.27
อำเภอ09 70 42 60.00
อำเภอ10 43 31 72.09
อำเภอ11 8 5 62.50
รวม 728 593 81.46
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 60 23 11 94 50 18 10 78 82.98%
02_บางคล้า 12 6 3 21 12 6 3 21 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 118 7 4 129 118 7 4 129 100.00%
04_บางปะกง 28 5 17 50 28 4 17 49 98.00%
05_บ้านโพธิ์ 24 4 6 34 24 2 6 32 94.12%
06_พนมสารคาม 122 14 39 175 103 12 30 145 82.86%
07_ราชสาส์น 12 1 3 16 11 1 3 15 93.75%
08_สนามชัยเขต 69 2 17 88 36 0 10 46 52.27%
09_แปลงยาว 60 7 3 70 36 3 3 42 60.00%
10_ท่าตะเกียบ 39 0 4 43 27 0 4 31 72.09%
11_คลองเขื่อน 6 0 2 8 4 0 1 5 62.50%
รวม 550 69 109 728 449 53 91 593 81.46 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก405
2CAPD (ล้างไตฯ)75
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)74
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)26
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)23
6Palliative Care20
7วัณโรค18
8COPD12
9อื่นๆ11
10มะเร็ง10

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :18-01-2019 19:02:08