อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 35 34 97.14
อำเภอ02 14 14 100.00
อำเภอ03 86 86 100.00
อำเภอ04 56 47 83.93
อำเภอ05 31 30 96.77
อำเภอ06 116 113 97.41
อำเภอ07 11 11 100.00
อำเภอ08 135 99 73.33
อำเภอ09 94 62 65.96
อำเภอ10 52 42 80.77
อำเภอ11 7 4 57.14
รวม 637 542 85.09
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 20 9 6 35 19 9 6 34 97.14%
02_บางคล้า 5 8 1 14 5 8 1 14 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 72 10 4 86 72 10 4 86 100.00%
04_บางปะกง 36 9 11 56 29 7 11 47 83.93%
05_บ้านโพธิ์ 21 5 5 31 20 5 5 30 96.77%
06_พนมสารคาม 88 18 10 116 86 18 9 113 97.41%
07_ราชสาส์น 11 0 0 11 11 0 0 11 100.00%
08_สนามชัยเขต 108 24 3 135 75 21 3 99 73.33%
09_แปลงยาว 78 13 3 94 53 7 2 62 65.96%
10_ท่าตะเกียบ 44 5 3 52 34 5 3 42 80.77%
11_คลองเขื่อน 2 3 2 7 2 0 2 4 57.14%
รวม 485 104 48 637 406 90 46 542 85.09 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก335
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)69
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)36
4Palliative Care28
5วัณโรค24
6หลังผ่าตัด22
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)20
8Long Term Care16
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)15
10จิตเวช15

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :12-12-2018 16:19:09