อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 36 28 77.78
อำเภอ02 14 14 100.00
อำเภอ03 87 63 72.41
อำเภอ04 62 30 48.39
อำเภอ05 31 12 38.71
อำเภอ06 118 64 54.24
อำเภอ07 12 8 66.67
อำเภอ08 146 20 13.70
อำเภอ09 94 37 39.36
อำเภอ10 47 15 31.91
อำเภอ11 7 4 57.14
รวม 654 295 45.11
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 19 9 8 36 14 8 6 28 77.78%
02_บางคล้า 5 8 1 14 5 8 1 14 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 72 10 5 87 49 9 5 63 72.41%
04_บางปะกง 41 13 8 62 18 7 5 30 48.39%
05_บ้านโพธิ์ 21 5 5 31 7 1 4 12 38.71%
06_พนมสารคาม 88 20 10 118 49 9 6 64 54.24%
07_ราชสาส์น 12 0 0 12 8 0 0 8 66.67%
08_สนามชัยเขต 116 27 3 146 17 2 1 20 13.70%
09_แปลงยาว 78 12 4 94 34 2 1 37 39.36%
10_ท่าตะเกียบ 38 4 5 47 9 2 4 15 31.91%
11_คลองเขื่อน 2 3 2 7 2 0 2 4 57.14%
รวม 492 111 51 654 212 48 35 295 45.11 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก339
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)68
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)38
4Palliative Care32
5วัณโรค24
6หลังผ่าตัด23
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)20
8อื่นๆ18
9Long Term Care16
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)16

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :24-03-2018 00:02:18