อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 36 35 97.22
อำเภอ02 19 19 100.00
อำเภอ03 96 96 100.00
อำเภอ04 56 54 96.43
อำเภอ05 52 51 98.08
อำเภอ06 82 81 98.78
อำเภอ07 11 11 100.00
อำเภอ08 95 75 78.95
อำเภอ09 58 38 65.52
อำเภอ10 44 34 77.27
อำเภอ11 3 3 100.00
รวม 552 497 90.04
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 19 9 8 36 19 8 8 35 97.22%
02_บางคล้า 3 12 4 19 3 12 4 19 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 81 10 5 96 81 10 5 96 100.00%
04_บางปะกง 29 18 9 56 29 16 9 54 96.43%
05_บ้านโพธิ์ 26 21 5 52 26 20 5 51 98.08%
06_พนมสารคาม 68 8 6 82 67 8 6 81 98.78%
07_ราชสาส์น 9 1 1 11 9 1 1 11 100.00%
08_สนามชัยเขต 73 18 4 95 55 16 4 75 78.95%
09_แปลงยาว 39 15 4 58 26 11 1 38 65.52%
10_ท่าตะเกียบ 41 2 1 44 32 2 0 34 77.27%
11_คลองเขื่อน 0 1 2 3 0 1 2 3 100.00%
รวม 388 115 49 552 347 105 45 497 90.04 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก277
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)59
3Palliative Care27
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)26
5วัณโรค25
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)19
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)15
8มะเร็ง15
9COPD14
10จิตเวช14

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :18-01-2019 18:47:19