อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 37 24 64.86
อำเภอ02 19 14 73.68
อำเภอ03 96 72 75.00
อำเภอ04 71 40 56.34
อำเภอ05 51 33 64.71
อำเภอ06 88 51 57.95
อำเภอ07 11 8 72.73
อำเภอ08 96 36 37.50
อำเภอ09 58 24 41.38
อำเภอ10 43 23 53.49
อำเภอ11 3 3 100.00
รวม 573 328 57.24
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 17 9 11 37 11 6 7 24 64.86%
02_บางคล้า 3 12 4 19 2 9 3 14 73.68%
03_บางน้ำเปรี้ยว 80 11 5 96 63 5 4 72 75.00%
04_บางปะกง 33 29 9 71 22 13 5 40 56.34%
05_บ้านโพธิ์ 26 19 6 51 14 16 3 33 64.71%
06_พนมสารคาม 72 10 6 88 41 6 4 51 57.95%
07_ราชสาส์น 9 1 1 11 7 1 0 8 72.73%
08_สนามชัยเขต 74 18 4 96 22 11 3 36 37.50%
09_แปลงยาว 35 19 4 58 13 10 1 24 41.38%
10_ท่าตะเกียบ 40 1 2 43 22 1 0 23 53.49%
11_คลองเขื่อน 0 1 2 3 0 1 2 3 100.00%
รวม 389 130 54 573 217 79 32 328 57.24 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก280
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)62
3Palliative Care32
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)29
5วัณโรค25
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)20
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)15
8มะเร็ง15
9จิตเวช14
10COPD13

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :22-02-2018 04:25:06