อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 44 44 100.00
อำเภอ02 34 34 100.00
อำเภอ03 93 93 100.00
อำเภอ04 59 58 98.31
อำเภอ05 64 62 96.88
อำเภอ06 85 84 98.82
อำเภอ07 12 12 100.00
อำเภอ08 55 45 81.82
อำเภอ09 92 58 63.04
อำเภอ10 58 45 77.59
อำเภอ11 6 6 100.00
รวม 602 541 89.87
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 34 5 5 44 34 5 5 44 100.00%
02_บางคล้า 7 22 5 34 7 22 5 34 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 70 19 4 93 70 19 4 93 100.00%
04_บางปะกง 22 20 17 59 22 20 16 58 98.31%
05_บ้านโพธิ์ 36 18 10 64 34 18 10 62 96.88%
06_พนมสารคาม 77 2 6 85 76 2 6 84 98.82%
07_ราชสาส์น 11 1 0 12 11 1 0 12 100.00%
08_สนามชัยเขต 41 8 6 55 32 7 6 45 81.82%
09_แปลงยาว 70 17 5 92 44 10 4 58 63.04%
10_ท่าตะเกียบ 52 6 0 58 40 5 0 45 77.59%
11_คลองเขื่อน 3 1 2 6 3 1 2 6 100.00%
รวม 423 119 60 602 373 110 58 541 89.87 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก243
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)69
3วัณโรค61
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)29
5Palliative Care27
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)26
7COPD24
8จิตเวช22
9Long Term Care17
10อื่นๆ13

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :23-06-2018 05:53:46