อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 44 27 61.36
อำเภอ02 34 28 82.35
อำเภอ03 94 66 70.21
อำเภอ04 67 51 76.12
อำเภอ05 64 47 73.44
อำเภอ06 85 53 62.35
อำเภอ07 12 8 66.67
อำเภอ08 56 26 46.43
อำเภอ09 94 47 50.00
อำเภอ10 64 10 15.63
อำเภอ11 6 2 33.33
รวม 620 365 58.87
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 33 6 5 44 18 5 4 27 61.36%
02_บางคล้า 7 22 5 34 7 17 4 28 82.35%
03_บางน้ำเปรี้ยว 71 18 5 94 44 17 5 66 70.21%
04_บางปะกง 26 23 18 67 20 19 12 51 76.12%
05_บ้านโพธิ์ 36 18 10 64 27 14 6 47 73.44%
06_พนมสารคาม 77 2 6 85 47 2 4 53 62.35%
07_ราชสาส์น 11 1 0 12 7 1 0 8 66.67%
08_สนามชัยเขต 42 8 6 56 20 4 2 26 46.43%
09_แปลงยาว 72 17 5 94 35 9 3 47 50.00%
10_ท่าตะเกียบ 54 8 2 64 10 0 0 10 15.63%
11_คลองเขื่อน 2 2 2 6 1 0 1 2 33.33%
รวม 431 125 64 620 236 88 41 365 58.87 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก249
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)70
3วัณโรค62
4Palliative Care32
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)30
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)26
7COPD25
8จิตเวช22
9Long Term Care16
10อื่นๆ15

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :18-01-2018 13:19:01