อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 19 16 84.21
อำเภอ02 86 78 90.70
อำเภอ03 98 75 76.53
อำเภอ04 68 49 72.06
อำเภอ05 186 172 92.47
อำเภอ06 112 61 54.46
อำเภอ07 4 4 100.00
อำเภอ08 104 59 56.73
อำเภอ09 133 79 59.40
อำเภอ10 67 18 26.87
อำเภอ11 8 6 75.00
รวม 885 617 69.72
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 13 5 1 19 12 4 0 16 84.21%
02_บางคล้า 52 28 6 86 49 23 6 78 90.70%
03_บางน้ำเปรี้ยว 78 14 6 98 60 10 5 75 76.53%
04_บางปะกง 41 15 12 68 27 11 11 49 72.06%
05_บ้านโพธิ์ 136 34 16 186 128 29 15 172 92.47%
06_พนมสารคาม 97 10 5 112 53 4 4 61 54.46%
07_ราชสาส์น 4 0 0 4 4 0 0 4 100.00%
08_สนามชัยเขต 73 24 7 104 38 15 6 59 56.73%
09_แปลงยาว 97 29 7 133 56 18 5 79 59.40%
10_ท่าตะเกียบ 58 7 2 67 15 2 1 18 26.87%
11_คลองเขื่อน 6 2 0 8 5 1 0 6 75.00%
รวม 655 168 62 885 447 117 53 617 69.72 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก346
2จิตเวช82
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)82
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)72
5วัณโรค62
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)37
7Palliative Care37
8อื่นๆ25
9COPD22
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)21

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :11-12-2017 21:02:57