อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 19 19 100.00
อำเภอ02 86 86 100.00
อำเภอ03 97 97 100.00
อำเภอ04 64 64 100.00
อำเภอ05 185 183 98.92
อำเภอ06 111 111 100.00
อำเภอ07 4 4 100.00
อำเภอ08 82 73 89.02
อำเภอ09 130 99 76.15
อำเภอ10 60 59 98.33
อำเภอ11 8 8 100.00
รวม 846 803 94.92
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 13 5 1 19 13 5 1 19 100.00%
02_บางคล้า 52 28 6 86 52 28 6 86 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 78 13 6 97 78 13 6 97 100.00%
04_บางปะกง 38 13 13 64 38 13 13 64 100.00%
05_บ้านโพธิ์ 136 34 15 185 134 34 15 183 98.92%
06_พนมสารคาม 97 9 5 111 97 9 5 111 100.00%
07_ราชสาส์น 4 0 0 4 4 0 0 4 100.00%
08_สนามชัยเขต 64 15 3 82 57 13 3 73 89.02%
09_แปลงยาว 92 33 5 130 70 25 4 99 76.15%
10_ท่าตะเกียบ 55 5 0 60 54 5 0 59 98.33%
11_คลองเขื่อน 6 2 0 8 6 2 0 8 100.00%
รวม 635 157 54 846 603 147 53 803 94.92 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก334
2จิตเวช76
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)76
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)73
5วัณโรค59
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)36
7Palliative Care35
8อื่นๆ24
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)21
10COPD19

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :22-11-2018 10:34:56