อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 19 18 94.74
อำเภอ02 86 86 100.00
อำเภอ03 97 97 100.00
อำเภอ04 67 66 98.51
อำเภอ05 185 182 98.38
อำเภอ06 111 98 88.29
อำเภอ07 4 4 100.00
อำเภอ08 91 77 84.62
อำเภอ09 131 99 75.57
อำเภอ10 62 55 88.71
อำเภอ11 8 8 100.00
รวม 861 790 91.75
แยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCฉะเชิงเทรา ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองฉะเชิงเทรา 13 5 1 19 13 5 0 18 94.74%
02_บางคล้า 52 28 6 86 52 28 6 86 100.00%
03_บางน้ำเปรี้ยว 78 13 6 97 78 13 6 97 100.00%
04_บางปะกง 41 14 12 67 41 13 12 66 98.51%
05_บ้านโพธิ์ 136 34 15 185 133 34 15 182 98.38%
06_พนมสารคาม 97 9 5 111 87 6 5 98 88.29%
07_ราชสาส์น 4 0 0 4 4 0 0 4 100.00%
08_สนามชัยเขต 66 20 5 91 56 16 5 77 84.62%
09_แปลงยาว 93 32 6 131 72 22 5 99 75.57%
10_ท่าตะเกียบ 57 5 0 62 50 5 0 55 88.71%
11_คลองเขื่อน 6 2 0 8 6 2 0 8 100.00%
รวม 643 162 56 861 592 144 54 790 91.75 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก338
2จิตเวช80
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)80
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)73
5วัณโรค61
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)37
7Palliative Care35
8อื่นๆ24
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)21
10COPD20

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :22-02-2018 04:20:55